Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
1.1. Onder 'Algemene Verkoopvoorwaarden' wordt verstaan: onderstaande bepalingen. 


1.2. Onder Optiek Leo Meeussen wordt verstaan: Optiek Leo Meeussen zijnde de gebruiker van deze voorwaarden.


1.3. Onder 'aanbieding' wordt verstaan: elk aanbod van Optiek Leo Meeussen een overeenkomst met hem aan te gaan. 


1.4. Onder 'bestelling' wordt verstaan: iedere aanvaarding van een aanbieding van Optiek Leo Meeussen.

1.5. Onder 'overeenkomst' wordt verstaan: iedere acceptatie door Optiek Leo Meeussen van een bestelling. 


1.6. Onder 'goederen' worden verstaan: alle stoffelijke objecten waarop overeenkomsten tussen de koper en Optiek Leo Meeussen betrekking hebben. 


1.7. Onder 'aflevering' wordt verstaan: het door of namens Optiek Leo Meeussen feitelijk ter beschikking stellen van zaken aan de koper.  
Artikel 2 - Toepasselijkheid 

2.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing, tenzij Optiek Leo Meeussen hiervan bij zijn aanbiedingen uitdrukkelijk afwijkt.

2.2. Door te bestellen, accepteert u de toepasselijkheid van de op dat moment geldende Algemene Verkoopvoorwaarden. 


Artikel 3 - Aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten Aanbiedingen 

3.1. Alle aanbiedingen van Optiek Leo Meeussen zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen. 


3.2. Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt, ofwel de looptijd zoals deze op de website staat vermeld.

3.3. Na overschrijding van de looptijd van een aanbieding kunt u geen gebruik meer maken van de desbetreffende aanbieding.


 
Bestellingen 

3.4. U kunt bestellen op de wijze die wordt beschreven op de website.


3.5. Optiek Leo Meeussen accepteert geen bestellingen:
- van personen onder de 18 jaar;
- indien Optiek Leo Meeussen de opgegeven adresgegevens niet als correct kan vaststellen.


3.6. Optiek Leo Meeussen is tevens gerechtigd op andere gronden bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden te verbinden aan de overeenkomst.

3.7. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, of indien Optiek Leo Meeussen bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de overeenkomst, deelt Optiek Leo Meeussen dit uiterlijk mede binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. 3.8. Bij bestellingen uit andere landen dan Belgie en Nederland dient contact opgenomen te worden via [email protected] 

Overeenkomst 

3.9. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat uw bestelling door Optiek Leo Meeussen per e-mail is bevestigd.
 
Artikel 4 - Prijzen en kosten 

4.1. De op de website vermelde prijzen voor de aangeboden goederen op het moment van bestelling zijn van toepassing. 


4.2. De prijzen zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.


4.3. Optiek Leo Meeussen behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft. 


4.4. De verzendingskosten zijn aangegeven bij elk product en als volgt berekend; 
0 Voor België: 0 euro
 Voor Nederland: 0 euro bij aankoop vanaf 150€ 
 Daar ons orderverwerkingssysteem geen rekening kan houden met al deze criteria, is het mogelijk dat de leveringskostprijs hoger of lager is dan deze op de orderbevestiging,. Dit wordt u dan binnen de zeven werkdagen medegedeeld. 


4.5. Verzending van de bestelling via deze weg valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de klant. Alle schade, diefstal, verlies, staking, en andere kunnen niet verhaald worden op Optiek Leo Meeussen.


4.6. De in artikel 4.4 genoemde verzendkosten zijn tevens verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd of als een bestelling gedeeltelijk wordt geretourneerd. 

 
Artikel 5 - Betaling 

5.1. U kunt de koopsom van de door u bestelde goederen, vermeerderd met de bijkomende kosten, op verschillende wijzen betalen. Optiek Leo Meeussen behoudt zich echter het recht voor om bepaalde betalingsmogelijkheden uit te sluiten.
 
Creditcard 

5.3. Indien u kiest voor betaling per creditcard, geeft u Optiek Leo Meeussen het recht om voorafgaande aan de verwerking van uw bestelling te controleren of uw creditcard geldig is en of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en dit bedrag reeds voor aankoop te reserveren. 


5.3. Betaling per creditcard geschiedt onmiddellijk nadat de door u bestelde goederen vanuit ons magazijn aan u worden verzonden. Optiek Leo Meeussen schrijft op dat moment het verschuldigde bedrag – uiteraard via een beveiligde procedure - van uw creditcard af. 


 
Artikel 6 - Levering 

6.1. Optiek Leo Meeussen levert de gekochte producten zo snel mogelijk – uiterlijk binnen 14 dagen - af op het adres zoals door u bij de bestelling is opgegeven, zolang de voorraad strekt. Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter zijn dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In het geval een geaccepteerde bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden geleverd of de levering is vertraagd, zal Optiek Leo Meeussen u daarover binnen 14 dagen nadat uw bestelling geplaatst is, informeren. Optiek Leo Meeussen heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

6.2. Indien er een levertermijn is opgegeven, is deze louter indicatief. Het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.


 
Artikel 7 - Eigendom goederen 

7.1. Optiek Leo Meeussen houdt het eigendom van de aan u geleverde goederen totdat u al hetgeen u aan Optiek Leo Meeussen verschuldigd bent, heeft voldaan. 


 
Artikel 8 - Retourzending 

8.1. De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de aankoper toe binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de aankoop afziet. U kan dus het product terug sturen, binnen de 14 werkdagen na ontvangst van de levering. Gelieve ons vooraf een seintje te geven. Om u in de toekomst nog beter van dienst te zijn, kennen we graag de reden van retour.8.2. De goederen dienen ongebruikt, onbeschadigt  en volledig te zijn (inclusief labels,kaartjes,…) en in de originele verpakking, teruggestuurd worden binnen een aanvaardbare termijn van 3 werkdagen na de kennisgeving. De goederen zijn zichtbaar gelabeld, zonder deze labels kan het goed nooit geretourneerd worden.Na een korte verificatie van de geretourneerde artikels zullen wij uw bestelling terugbetalen of gratis omruilen voor een ander artikel of andere maat.


Enkel producten die zich in de originele verpakking bevinden samen met bijhorende labels, toebehoren en alle accessoires en het aankoopbewijs worden teruggenomen.

Wij zullen geenszins producten terugnemen die gebruikt, beschadigd of onvolledig zijn, alsook artikels waarvan de labels verwijderd zijn en de bijhorende accessoires niet bijgevoegd zijn. Ook producten die op maat gemaakt zijn van de klant of volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, zoals brillen of zonnebrillen met correctieglazen, worden nooit teruggenomen. In dit geval heeft de klant helemaal geen recht op terugbetaling of schadevergoeding.

8.3. Artikels die online aangekocht werden moeten in de winkel worden omgeruild of teruggestuurd worden naar volgend adres:

Optiek Leo Meeussen
Lambrechtshoekenlaan 175
2170 Merksem

Bij het terugsturen van goederen, raden wij u aan om deze aangetekend terug te sturen.                    Optiek Leo Meeussen kan helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het verloren gaan of beschadigen van de goederen bij het terugsturen, dus is het in uw eigen belang de goederen aangetekend terug te sturen. 8.4. U zal de verzendingskosten betalen om het (de) product(en) terug te sturen. 
Artikel 9 - Onjuiste levering 

9.1. U bent verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde goederen niet conform met de overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of met een fout c.q beschadiging), dient u dit onmiddellijk na aflevering van de goederen schriftelijk te melden bij Optiek Leo Meeussen. U dient vervolgens een verkeerd geleverd of beschadigd goed onmiddellijk na ontvangst aan ons terug te sturen onder vermelding van het gebrek. 


 
Artikel 10 - Diversen 

10.1. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Optiek Leo Meeussen in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Optiek Leo Meeussen vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 


10.2. Optiek Leo Meeussen behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. 


10.3. Op de overeenkomst zullen die voorwaarden gelden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op de website gepubliceerd stonden. 


10.4. De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (e-mail - back-up).

Artikel 11 - Klachten

11.1.

Alle klachten betreffende een zichtbaar gebrek, fabricagefout of de niet-conformiteit van het product dienen uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de producten schriftelijk gemeld te worden aan [email protected]oximus.be .
Lichte verschillen en afwijkingen in de kleur en patroon van de tekening van de brillen en zonnebrillen in vergelijking met de afbeelding die wordt weergegeven op de webshop zijn heel normaal en worden niet beschouwd als gebrek of niet-conformiteit van het product.

Artikel 12 - Privacy

12.1.

In overeenstemming met de Belgische Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens garanderen wij u dat wij uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk behandelen. Alle door u meegedeelde persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de behandeling en verwerking van uw bestelling, het sturen van een mail met uw bestelstatus en het doorgeven van informatie betreffende bepaalde acties en marketingdoeleinden.
U heeft het recht op inzage en correctie van uw gegevens en u kan zich verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing door een e-mail te sturen naar [email protected] .Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit doorgeven aan derden.

 

http://ec.europa.eu/odr